Kort verslag Regioforum 24 juni

Donderdag 25 juni 2015

Een veelheid aan onderwerpen kwam ter sprake tijdens de tweede vergadering van het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol. Allereerst werden er mededelingen gedaan omtrent de plaatsing van NOMOS meetposten door Schiphol, over de reductie van grondgeluid in Hoofddorp-Noord en vervolgonderzoek in Badhoevedorp door de gemeente Haarlemmermeer en werden er vragen gesteld over het traject van de milieueffectrapportage waarvan het startdocument tot 13 juli 2015 ter inzage ligt.

Bij de Omgevingsraad Schiphol zijn dit jaar twee nieuwe voorstellen gedaan voor hinderbeperking. Het voorstel voor nader onderzoek naar meer vast naderingsroutes bij Schiphol is aan de vergadering gepresenteerd door één van de twee opstellers namens de bewonersdelegatie. Genoemde presentatie kunt u hier vinden. Daarnaast is een voorstel ingediend voor een studie naar nieuwe vaste vertrekroutes voor de Kaagbaan.

Vervolgens is de jaarrapportage van het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (Bas) toegelicht door de manager van Bas. Het afgelopen gebruiksjaar is het aantal klachten fors toegenomen als gevolg van baanonderhoud in combinatie met bijzondere weersomstandigheden zoals meer zuidelijk baangebruik. Basis dit jaar begonnen met het leveren van meer maatwerk in zijn rapportages, de kwartaalrapportage is nu specifiek gemaakt per cluster. Na de presentatie zijn door de leden nog diverse vragen gesteld en suggesties voor verbetering van de informatievoorziening gedaan. Bekijk hier de presentatie.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) brengt twee keer per jaar een handhavingsrapportage uit. Het verschijnen van de handhavingsrapportage 2014 was aanleiding voor een presentatie over de taken en verantwoordelijkheden van de ILT.

Het tweede kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel gebruiksjaar 2015 was rondgestuurd en is kort toegelicht door Schiphol.

De provincie Noord-Holland presenteerde het onderzoek dat is gedaan naar de effecten van de maatregelen die zijn afgesproken bij infoplicht. Deze afspraken hadden tot doel om de huidige en nieuwe bewoners van de Schipholregio vroegtijdig en deugdelijk te informeren over geluidbelasting en mogelijke hinder door vliegtuiggeluid. Het onderzoek heeft geresulteerd in drie aanbevelingen, namelijk dat er geen extra investeringen nodig zijn in het informatieaanbod, dat de vindbaarheid van de informatie nog verbeterd kan worden en dat het belangrijk is om een bredere discussie rondom wonen en vliegen te voeren. Bekijk hier de presentatie en lees hier de notitie.

Tot slot stond het onderwerp stroomlijning informatievoorziening op de agenda. De afspraak is dat de bewonersdelegatie inventariseert wat de behoefte is aan informatievoorziening en welke geboden informatie voor hen minder relevant is. De aanbieders van informatie leveren informatie aan over het gebruik en de kosten van de informatie. Vervolgens zal een taskforce dit verder uitwerken.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer