Vraagstelling

Met de internetconsultatie zijn tien open vragen aan belangstellenden voorgelegd. Deze vragen zijn geformuleerd door de partijen in de Omgevingsraad gezamenlijk. De vragen hebben betrekking op verschillende onderwerpen waarover belanghebbenden hun mening hebben kunnen geven:

 1. De omvang van het aantal vliegtuigbewegingen in de jaren na 2020;
 2. Selectieve ontwikkeling van Schiphol: ruimte voor intercontinentaal verkeer en spreiding van vakantieverkeer over regionale vliegvelden;
 3. Verschillende manieren om ruimte te maken op Schiphol voor intercontinentaal verkeer;
 4. De betekenis van Schiphol voor de Nederlandse economie;
 5. De overlast dat vliegverkeer kan veroorzaken;
 6. De rol van geluidsmetingen;
 7. Nachtvluchten;
 8. Wonen nabij Schiphol;
 9. CO2-uitstoot, luchtkwaliteit en fijnstof;
 10. Overige opmerkingen.

 

Vraag 1. Ontwikkeling Schiphol na 2020

 

Schiphol heeft afgelopen jaren het afgesproken plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen (optelsom van starts en landingen) bereikt. Tot en met 2020 mag Schiphol niet verder groeien qua vliegtuigbewegingen. In haar advies zal de Omgevingsraad Schiphol ingaan op zaken die te maken hebben met de vraag of en zo ja in welke omvang Schiphol in de jaren daarna weer mag groeien.

 • Wat is uw visie op de omvang van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol in de jaren na 2020?

 

Vraag 2. Selectieve ontwikkeling van Schiphol

De beschikbare ruimte voor vliegtuigbewegingen op Schiphol is beperkt. Schiphol is de enige luchthaven in Nederland die intercontinentaal verkeer kan afhandelen. Het kabinet wil ruimte op Schiphol voor intercontinentaal vliegverkeer vanwege het economische belang. Er is daarom ruimte gereserveerd voor het vakantieverkeer op regionale vliegvelden. De ruimte die daarmee op Schiphol vrijkomt wordt benut om de kwaliteit van het intercontinentale netwerk van Schiphol te versterken.

 • Wat vindt u hiervan? Kunt u in uw antwoord aandacht besteden aan zowel het gebruik van de ruimte voor vliegtuigbewegingen op Schiphol als de spreiding van het vakantieverkeer naar regionale vliegvelden?

 

Vraag 3. Intercontinentaal vliegverkeer op Schiphol

Er zijn verschillende andere manieren om ruimte te maken voor intercontinentaal vliegverkeer (lange-afstandsvluchten) op Schiphol.

 • Wat vindt u van de volgende manieren?
 1. Hogesnelheidstrein met bijbehorend hogesnelheidsnetwerk uitbreiden
 2. Concurrerende ticketprijzen (vliegen duurder, treinen goedkoper)
 3. Ontmoedigen van vliegen over korte afstanden
 • Ziet u nog andere manieren om ruimte te maken voor intercontinentaal vliegverkeer op Schiphol?

 

Vraag 4. Economische betekenis

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven dat een goede luchthaven, Schiphol, belangrijk is voor de Nederlandse economie en de aantrekkelijkheid van Nederland voor bedrijven om zich te vestigen.

 • Hoe ziet u de relatie tussen Schiphol en de Nederlandse economie? Kunt u hierbij in het bijzonder aandacht besteden aan het internationale verbindingennetwerk van Nederland en de aantrekkelijkheid van Nederland voor bedrijven om zich te vestigen?

 

Vraag 5. Hinder

Het kabinet erkent dat vliegverkeer overlast kan veroorzaken voor omwonenden in de wijde omgeving van de luchthaven. De mate van overlast kan variëren.

 • In hoeverre vindt u het nodig om bij de bescherming tegen hinder door activiteiten op de luchthaven Schiphol een onderscheid te maken tussen verschillende geografische gebieden?
 • Aan welke maatregelen denkt u om de geluidsoverlast te beperken?
 • Aan welke maatregelen denkt u om andere mogelijke gezondheidsschade tegen te gaan?
 • Wat vindt u ervan om bewoners in bepaalde omstandigheden te helpen om te kunnen verhuizen? Aan welke omstandigheden en welke hulp denkt u dan?

 

Vraag 6. Informatie

Het geluid van vliegverkeer wordt momenteel berekend. Dit gebeurt met wettelijk vastgestelde rekenmethodes. Op basis hiervan wordt de omgeving van de luchthaven Schiphol geïnformeerd.

 • Geluid kan ook worden gemeten. Welke rol zie u voor geluidmetingen in het informeren van de omgeving van de luchthaven Schiphol?
 • Welke andere manieren van informatievoorziening over geluid zou u nuttig vinden?

 

Vraag 7. Nachtvluchten

In de adviesaanvraag van het kabinet aan de Omgevingsraad Schiphol wordt verzocht om in te gaan op het aantal nachtvluchten. Schiphol is de enige luchthaven in Nederland waar nachtvluchten zijn toegestaan, onder meer voor het vervoer van vracht. Het aantal gerealiseerde nachtvluchten in het afgelopen jaar was ruim 32.000.

 • Vindt u dat het aantal nachtvluchten op Schiphol na 2020 moet verminderen, gelijk moet blijven of mag toenemen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vindt u dat er na 2020, los van het aantal vluchten, andere maatregelen genomen zouden moeten worden voor de nacht? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

Vraag 8. Wonen nabij Schiphol

Wonen in de nabijheid van Schiphol kan hinder opleveren. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen in de omgeving van Schiphol. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de luchthavenfunctie te combineren met de woonfunctie.

 • Hoe zou wonen en vliegen in de nabijheid van Schiphol volgens u moeten worden geregeld? Kunt u in uw antwoord aandacht besteden aan het wel of niet bouwen van woningen in de buurt van Schiphol, waarbij u zo mogelijk uw ervaringen als (potentiële) inwoner van de regio betrekt?
 • Vindt u dat vlieghinder hetzelfde moet worden behandeld als overlast door wegverkeer of spoor of vindt u dat vlieghinder op een andere manier gewogen zouden moeten worden?

 

Vraag 9. CO2-uitstoot, luchtkwaliteit en ultrafijnstof

Vliegverkeer zorgt voor uitstoot van CO2, een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De opwarming van de aarde zorgt voor klimaatverandering. Daarnaast heeft vliegverkeer effect op de luchtkwaliteit. De invloed van ultrafijnstof van vliegtuigen wordt op dit moment onderzocht.

 • In hoeverre verdient CO2-uitstoot een plaats in het advies van de Omgevingsraad Schiphol over de toekomstontwikkeling van Schiphol?
 • Wat kan er volgens u worden gedaan om de CO2-uitstoot als gevolg van het vliegverkeer te verminderen?
 • Wat kan er volgens u worden gedaan om een negatief effect van vliegverkeer op de luchtkwaliteit te verminderen dan wel te compenseren?

 

Vraag 10. Opmerkingen of suggesties

De Omgevingsraad Schiphol werkt op dit moment naar aanleiding van twee adviesaanvragen van het kabinet aan één gebundeld advies over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. De bedoeling is dat dit advies nog voor het einde van dit kalenderjaar aan het kabinet wordt aangeboden.

 • Het aantal vragen in deze consultatie is beperkt. Zijn er in dit verband nog onderwerpen die u onder de aandacht wil brengen van de leden van de Omgevingsraad Schiphol over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol?