Adviezen Omgevingsraad Schiphol

6

Advies tijdelijke regeling strikt preferentieel baangebruik

13 maart 2022

Op 9 februari 2023 heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) op verzoek van minister Harbers een advies uitgebracht over de ‘Tijdelijke regeling preferentieel baangebruik’. Het advies bevat een weergave van de standpunten van de leden van de ORS in oude samenstelling, dus zowel de luchtvaartsector als de maatschappelijke partijen. De tekst van het advies en de bijlage vindt u hier.

 

Advies Toekomstbestendig NNHS &  Advies Middellange termijnoplossing “wonen en vliegen”
30 januari 2019

Op 14 maart 2016 heeft de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat advies gevraagd aan de Omgevingsraad Schiphol over de toekomstbestendigheid van het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel in de balans tussen luchthavenontwikkeling en leefomgeving, ook na 2020. De adviesaanvraag door de toenmalig staatssecretaris is hier te vinden.

Op 13 september 2016 heeft de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat advies gevraagd aan de Omgevingsraad Schiphol voor het tot stand brengen van een door alle partijen gedragen middellange termijnoplossing voor het vraagstuk “wonen en vliegen”. De adviesaanvraag door de toenmalig staatssecretaris is hier te vinden, evenals het bijbehorende kabinetsbesluit, de conclusies uit het bestuurlijk overleg “wonen en vliegen” en de volledige adviesaanvraag.

Op 30 januari 2019 heeft de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol zijn verslag gepresenteerd met de resultaten van het overleg in de raad. In dit verslag staat onder andere dat er in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol is. De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo snel mogelijk willen zij het nieuwe normen- en handhavingsstelsel in de regelgeving verankerd zien. Het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten.  Het volledige verslag over de resultaten is hier te vinden.

 

Advies Gebruiksprognose 2019
29 oktober 2018

Op 29 oktober 2018 heeft de Omgevingsraad Schiphol advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de Gebruiksprognose 2019.

In het advies aan de minister wordt onder andere geconstateerd dat Schiphol, gezien eerder geconstateerde grote verschillen tussen realisatie en prognose, zich ertoe heeft ingespannen om een beter inzicht te geven in de milieueffecten. Op een aantal concrete punten dient nog een aantal inspanningen te worden verricht ter verduidelijking van navolgende Gebruiksprognoses. Voorts wordt geconstateerd dat de effecten in de Gebruiksprognose op verschillende wijze worden gepresenteerd wat kan leiden tot verwarring en onduidelijkheid. Betreffende de contra-expertise wordt opgemerkt dat deze een goede toets is op de navolging van de formele rekenregels bij de uitvoering van berekeningen, maar dat deze onvoldoende toetst op het realiteitsgehalte van de getoonde prognoses in de Gebruiksprognose. In aansluiting op de constateringen aangaande de Gebruiksprognose hebben de bewonersdelegatie en diverse bestuurders de wens te kennen gegeven om zo spoedig mogelijk tot toetsbare en handhaafbare criteria te komen met betrekking tot het gebruik van de vierde baan.

Het volledige advies Gebruiksprognose 2019 is hier te lezen.

 

Advies Gebruiksprognose 2018
24 oktober 2017

Op 24 oktober 2017 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd over de Gebruiksprognose 2018. In het advies constateert de Omgevingsraad Schiphol dat aan de eisen van een transparante informatievoorziening is voldaan. De Gebruiksprognose voorziet in de informatiebehoefte. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breder publiek.
Aanvullend op het advies wordt door de Omgevingsraad Schiphol aandacht gevraagd voor de brief van AAS d.d 24 juli 2017 waarin melding wordt gemaakt van een dreigende overschrijding van grenswaarden op een aantal handhavingspunten (van het oude normen- en handhavingsstelsel). Opnieuw wordt er verzocht om hier niet op te handhaven, maar het verkeer af te handelen in lijn met de regels van het nieuwe stelsel. Deze situatie van anticiperend handhaven duurt inmiddels sinds de start van het experiment met het nieuwe stelsel in 2010.
De naleving van de regels van het nieuwe stelsel is nog niet gewaarborgd. De partijen uit de delegaties die de omgeving vertegenwoordigen hebben, naar aanleiding hiervan,  aandacht gevraagd voor het toenemende knelpunt van het handhavings- c.q. rechtsvacuüm dat optreedt tussen het oude en het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. Zij hebben daarbij de staatssecretaris verzocht om voor het einde van 2017 in overleg te treden in het College van Advies van de Omgevingsraad Schiphol.

Lees hier het volledige advies.

 

Advies Omgevingsraad Nachtvluchten
24 april 2017

Op 24 april 2017 heeft de Omgevingsraad Schiphol advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vaststelling van een maximum aantal nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018, conform art. 8.23a Wet luchtvaart.
Het advies treft u hier aan.

Advies Gebruiksprognose 2017
11 oktober 2016

Op 11 oktober 2016 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd over de Gebruiksprognose 2017. In het advies constateert de Omgevingsraad Schiphol dat aan de eisen van een transparante informatievoorziening is voldaan. De Gebruiksprognose voorziet in de informatiebehoefte. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breder publiek.
Aanvullend op het advies wordt door de Omgevingsraad Schiphol aandacht gevraagd voor: de gesignaleerde ontwikkeling van het aantal nachtvluchten in verhouding tot de eerder tussen partijen gemaakte afspraken, de uitwerking van de regelgeving en het handhavingskader voor de volumeplafonds in combinatie met het selectiviteitsinstrumentarium en de implementatie van het nieuwe Europese rekensystematiek.

Lees hier het volledige advies.

Advies Gebruiksprognose 2016
2 oktober 2015

Op 2 oktober 2015 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd over de Gebruiksprognose 2016. In het advies constateert de Omgevingsraad Schiphol dat aan de eisen van een transparante informatievoorziening is voldaan. De Gebruiksprognose voorziet in de informatiebehoefte. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breder publiek.

Lees hier het volledige advies.

Advies vervroegen nachtprocedures
16 april 2015

Op 16 april 2015 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures voor  een half uur vroeger op de avond (vanaf 22:30) toe te passen. Op 10 juli 2015 heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) besloten het advies over te nemen en het experiment, dat in 2013 is gestart, definitief vast te leggen in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB).

Lees hier het volledige advies.

Adviezen Alderstafel

Klik op de lees meer link voor een chronologisch overzicht van de adviezen van de Alderstafel Schiphol.

 

lees meer