Toekomst van de Omgevingsraad

De commissie Van Geel heeft in het rapport Schiphol Vernieuwd Verbinden (dec 2020) een advies uitgebracht over de Omgevingsraad Schiphol. Van Geel constateert dat het poldermodel om tot besluitvorming te komen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) helaas niet meer werkt.

De dialoog tussen Rijk, decentrale overheden, maatschappelijke groeperingen en luchtvaartpartijen zou in de toekomst via nieuwe verbindingen tussen genoemde partijen moeten gaan verlopen. Nieuwe voorgestelde entiteiten zijn de Maatschappelijke Raad Schiphol en het Omgevingshuis die respectievelijk bijdragen aan een intensievere en brede participatie en verbeterde informatievoorziening.

Bovenstaande ingrediënten voor een toekomstige vervanging van de huidige ORS worden momenteel uitgewerkt in concrete voorstellen. Deze voorstelen zullen in de loop van 2022 worden afgerond en ter besluitvorming worden aangeboden aan het kabinet.

De totstandkoming van deze voorstellen gebeurt onder regie van een kwartiermaker in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden, waaronder het ministerie van IenW, bewonersvertegenwoordigers, Milieufederatie Noord-Holland, werkgevers VNO-NCW en de luchtvaartsector.

Situatie per januari 2022

Per 1 januari 2022 heeft de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio, haar lidmaatschap van de Omgevingsraad opgezegd. Op 6 oktober 2021 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen van de Omgevingsraad Schiphol per 1 januari. Hierbij is gemeld dat een besluit over de toekomst van de ORS aan een volgend kabinet is, en dat voor de situatie per 1 januari het prioriteit heeft om – langs de lijnen van het advies Van Geel – te zorgen dat er geen vacuüm ontstaat per 1 januari, zonder daarbij de beleidsruimte voor een nieuw kabinet te willen inperken.

De Stichting ORS heeft daarom de opdracht gekregen om de huidige werkzaamheden voort te zetten. De heer Van Geel is bereid gevonden zijn voorzitterschap nog een half jaar te verlengen tot 1 juli 2022 om de continuïteit te bewaken op weg naar de besluitvorming over de toekomstige inrichting van het overleg met de omgeving rond Schiphol.

In het Regioforum van 17 december 2021 is een concept-plan van aanpak ‘Van ORS naar MRS en Omgevingshuis’ gepresenteerd. Vervolgens zijn reacties van ORS-leden op dit concept-plan verder verwerkt. In maart 2022 is dit concept-plan geaccordeerd door de minister van IenW. De definitieve versie van dit plan van aanpak vindt u hier.

In april vindt er een online raadpleging plaats. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.