Kort verslag Regioforum minus BRS 1 april 2022

Donderdag 7 april 2022

Op vrijdag 1 april heeft het Regioforum minus BRS vergaderd. In verband met de slechte winterse weersvoorspelling was er sprake van een virtuele vergadering in plaats van een vergadering op locatie.

Allereerst stonden de ingekomen stukken, de Kwartaalrapportage SOORS Q4 2021 en de Kwartaalmonitor Schiphol Q1 gebruiksjaar 2022 op de agenda.

Daarna is gesproken over de opvolging van het advies van dhr. Van Geel. Het Plan van Aanpak ‘Van ORS naar MRS en Omgevingshuis’ is in maart geaccordeerd door de minister. De stand van zaken rondom de transitie van ORS naar MRS en Omgevingshuis m.b.t. de participatieve waarde-evaluatie (PWE) en ontwerpsessies kwam aan bod. Ook gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een mondelinge toelichting op de voortgang van de interbestuurlijke samenwerkingsafspraken vanaf 2022 en werd de stand van zaken omtrent het programma en de participatieaanpak Leefomgevingskwaliteit gepresenteerd.

Vervolgens werd het jaarverslag en de jaarrekening van de Omgevingsraad Schiphol voor 2021 behandeld. Deze stukken zijn door de leden van het Regioforum vastgesteld.

Daaropvolgend informeerde Schiphol Group over de Evaluatie Gebruiksprognose 2021. Ook is gesproken over de stand van zaken rondom hinderbeperkende voorstellen. Tijdens het Regioforum van 17 december 2021 is ingestemd met de afronding van de werkgroepen Routeoptimalisatie Gouda, Langer volgen van de hartlijn en beperken verkort oplijnen en NADP-startprocedures op Schiphol. Voor de eerste twee werkgroepen is de ORS nog in afwachting van een reactie van het ministerie van IenW. Verder behoeft de werkgroep Uithoorn afstemming van bestuurders uit de regio middels een interbestuurlijk overleg.

Tot slot is het verslag van het vorige Regioforum van 17 december 2021 vastgesteld en is besloten tot openbaarmaking. Het verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledig verslag van deze vergadering kunt u na vaststelling hier teruglezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer