Onafhankelijk voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

 

In de brief van 17 oktober jl. informeert minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer over de vormgeving van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Daarin wordt genoemd dat er wordt gestart met de werving van een onafhankelijke voorzitter voor de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

Sluitingsdatum: 6 november 2022

 


  • 1. Plaats in de organisatie/werkgebied

Door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol is Nederland via de lucht uitstekend verbonden met de rest van de wereld. Schiphol zorgt direct en indirect ook voor veel werkgelegenheid. Tegelijkertijd veroorzaken de vluchten van en naar Schiphol hinder voor mens, milieu en natuur. De maatschappelijke dialoog over de ontwikkeling van de luchthaven en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is daarom een essentieel onderdeel van de beleidsvorming.

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) moet de opvolger worden van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De commissie Van Geel heeft in het evaluatierapport  Schiphol Vernieuwd Verbinden, december 2020, aanbevolen de maatschappelijke dialoog en afstemming over Schiphol inhoudelijk en procesmatig anders in te richten. Centraal in het advies staat de oprichting van een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) en een digitaal informatieportaal.


  • 2. Organisatiecultuur en professionaliteit

In de opvolging van het eindadvies van de commissie Van Geel is het rapport ‘Van ORS naar MRS en Omgevingshuis’ opgesteld. In dit rapport is de transitie om tot een MRS te komen nader omschreven. De nieuwe MRS heeft tot doel om de maatschappelijke perspectieven op het garanderen van de leefomgevingskwaliteit rond Schiphol te kanaliseren. Eindproducten zijn gebundelde weergaven van de visies en standpunten van betrokken belanghebbenden (bijdragen aan een dialoog, advies, visies, verkenningen, vergezichten, analyses e.d.). De MRS richt zich specifiek op beleid met betrekking tot leefomgevingskwaliteit, maar ook op het leveren van maatschappelijke inbreng in concrete hindermitigatie projecten.

De MRS gaat bestaan uit bewonersvertegenwoordigers, experts/wetenschappers en een brede maatschappelijke schil (organisaties zoals VNO-NCW, FNV, en natuur- en milieuorganisaties). Daarnaast is er een zogenaamde open schil waarin een open uitnodiging wordt gedaan aan een ieder die wil participeren.

Het ministerie van IenW neemt geen zetel in, maar neemt als bevoegd gezag  steevast deel aan de MRS bijeenkomsten. De MRS heeft een ondersteunend bureau die participatietrajecten faciliteert, bijeenkomsten voorbereidt en ook een belangrijke rol speelt in de transitie van ORS naar MRS. De secretaris van het ondersteunend bureau en de voorzitter van de MRS vormen het bestuur en zijn een hecht samenwerkend duo.

De MRS wordt ondersteund door een supportorganisatie in de vorm van een apart rechtspersoon (stichting) en opereert met een eigen budget. Over de realisatie van het jaarplan en de besteding van de middelen wordt per kwartaal en jaarlijks verantwoording afgelegd aan een onafhankelijke raad van toezicht.


  • 3. Werkzaamheden

De onafhankelijk voorzitter zorgt in eerste instantie voor het ontstaan van een vertrouwensbasis onder de MRS leden. Er moet ruimte zijn voor een constructieve dialoog. Daarnaast waarborg hij/zij dat in de MRS alle vertegenwoordigers op evenwichtige wijze worden betrokken. De inzet en procesbegeleiding van de voorzitter is cruciaal voor een overlegvorm over de luchthaven Schiphol, waarin de maatschappij zich gehoord en begrepen voelt.

De voorzitter is verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

– Het implementeren van het door de minister goedgekeurde besluit over de MRS.
– Het benoemen van een secretaris (Q1 2023).
– Het opstellen van een jaarplan MRS en de daarbij horende begroting.
– Zorgdragen voor het dagelijks bestuur van de MRS, samen met de secretaris.
– Het voorzitten van de MRS bijeenkomsten.
– Een aanspreekpunt, verbindende en initiërende factor zijn voor de leden van de MRS, de sector, IenW, en overige geïnteresseerde of belanghebbende partijen.


  • 4. Profiel

De voorzitter is communicatief ijzersterk, is een uitgesproken verbinder en bekend met luchtvaartproblematiek.

De voorzitter heeft ruime werkervaring op het gebied van politiek-bestuurlijk ingewikkelde processen en beschikt bij voorkeur over een breed maatschappelijk en bestuurlijk netwerk. De voorzitter is in staat om een geschikt overlegklimaat te creëren aan een tafel met tegengestelde belangen en hier onafhankelijk over te rapporteren.

De kandidaat heeft affiniteit, kennis en ervaring in de Nederlandse luchtvaart, of beschikt over het vermogen om deze kennis zich snel eigen te maken. De kandidaat is onafhankelijk van de partijen die een zetel in de MRS hebben of directe gesprekspartners c.q. belanghebbenden zijn.


  • 5. Vaardigheden en ervaring

– Ondernemen en samenwerken

De voorzitter neemt initiatief en weet betrokken deelnemers te enthousiasmeren om zich actief in te zetten en onderhoudt daarbij proactief contact. Hij/zij stimuleert de deelnemers zoveel mogelijk om de richting van de MRS te bepalen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, maar durft ook zelf een koers uit te zetten wanneer nodig. Hij/zij heeft daarbij aantoonbare ervaring met het organiseren van samenwerking, bij voorkeur ook voor beleidsvorming.

– Sensitiviteit

De voorzitter heeft gevoel voor zowel de belangen en posities van de verschillende deelnemers, de omgeving (maatschappelijk, bestuurlijk, sector/gebruikers) als voor de politieke en bestuurlijke context. Hij/zij weet deze werelden te verbinden en kan in gesprekken de verschillende invalshoeken inzichtelijk maken en toewerken naar gedragen besluitvorming.

– Aansturen en organiseren

De voorzitter maakt samen met de secretaris een planning en een inschatting van de benodigde middelen en capaciteit om deze te realiseren. Hij/zij stemt de aanpak af met de relevante partijen en past het proces aan als de situatie daarom vraagt. Hij/zij heeft aantoonbare ervaring met leidinggeven en enthousiasmeren.

– Analyseren

De inhoudelijke richting van de MRS komt zoveel mogelijk uit de leden van de MRS. Wanneer nodig en gewenst denkt de voorzitter actief mee en adviseert hij/zij in het stellen van prioriteiten en het toewerken naar concrete en werkbare vraagstukken en acties. In samenwerking met de secretaris werkt de voorzitter dit uit in concrete voorstellen. Daarbij heeft hij/zij oog voor ontwikkelingen en kan hij/zij de voorstellen en aanpak onderbouwen. Aantoonbare affiniteit met het werkgebied luchtvaart is daarom een pré.


  • 6. Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen de Maatschappelijke Raad Schiphol, met uitstekende arbeidsvoorwaarden.

De voorzitter wordt door de minister van IenW benoemd voor een periode van 4 jaar. De aanstelling is voor 1 tot 2 dagen per week.


  • 7. Reageren

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de heer Gert Jan Hermelink, a.i. secretaris van de ORS, via gjhermelink@omgevingsraadschiphol.nl en met het management Programma Omgeving Luchthaven Schiphol IenW, de heer Jelle van Oosterom via jelle.van.oosterom@minienw.nl.

Reageren in de vorm van een motivatiebrief en een curriculum vitae kan tot en met 6 november via gjhermelink@omgevingsraadschiphol.nl


  • 8. Overige

Beoogde startdatum opdracht: 23 december 2022

Einddatum opdracht: 31 december 2026

Verwacht aantal werkuren per week: 8

Totaal aantal te werken uren initiële periode: 16

Standplaats werkzaamheden: Hoofddorp