Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren

Inwoners van Gooise Meren (fusiegemeente van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden) ervaren steeds meer hinder en overlast van het sterk toegenomen vlieg- en snelwegverkeer (A1).

Uit de afbeeldingen hiernaast blijkt dat heel veel vliegroutes over onze gemeente lopen. Geluid en uitstoot van de vliegtuigen voegen zich bij die van het snelwegverkeer op de A1.

De Klankbordgroep heeft zich daarom als hoofddoel gesteld: “Bij het gemeentebestuur Gooise Meren en de Omgevingsraad Schiphol bespreekbaar maken van het toenemende lucht- en snelwegverkeer boven resp. bij Gooise Meren en van de te nemen stappen om de nadelige gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de leefomgeving te beperken.

Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de uitstoot van schadelijke stoffen en daarmee de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners en voor het milieu als zodanig”.

Leden van de Klankbordgroep hebben inmiddels periodiek overleg met medewerkers van B&W van Gooise Meren. Daarbij gaat het o.a. over:

1. De vliegroutes:
Kunnen die (periodiek) naar andere gebieden met minder inwoners worden verlegd? hoe gaan de routes vanuit Flevoland straks lopen?

2. Handhaving van de minimale naderingshoogtes en -routes:
De minimale naderingshoogte boven Gooise Meren kan en moet zodanig zijn dat in glijvlucht( zgn. “CDA-approach”) met minimaal motorvermogen en met de vastgestelde/vastgelegde snelheden als maximum het aanvliegpunt voor de beoogde landingsbaan en landingsprocedure (IAF) bereikt wordt/ kan worden; afsnijdingen van de normale route zijn niet toegestaan;

3. Handhaving geluidsnormen:
Ook de geluidsnormen bij Gooise Meren dienen te worden vastgelegd en gehandhaafd;

4. Het plafond van 500.000 vliegbewegingen uit het Alders-akkoord:
Dat dient te worden gehandhaafd tot tenminste 2020; ook na 2020, indien verdere groei leidt tot aantoonbaar negatieve gevolgen;

5. Het aantal nachtvluchten:
Handhaven op 29.000, de tijden daarvoor begrenzen en het baangebruik met de minste overlast hanteren;

6. De standpuntbepaling t.a.v. relevant extern onderzoek:
Het gaat daarbij o.a. om de Milieueffectrapportage Schiphol (MER), het RIVM-rapport over (ultra-)fijn stof,
Hinderbelevingsonderzoeken en alternatieve groeiscenario’s voor Schiphol en het vliegverkeer (hogesnelheidslijnen?): zie bijv. de “Quick Scan twee scenario’s voor Schiphol tot 2050” van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart;

7. Eigen onderzoek Gooise Meren:
a) Periodieke, feitelijke en onafhankelijke metingen van de cumulatieve effecten lucht- en snelwegverkeer bij Gooise Meren op het leefmilieu (op kosten vervuilers) en
b) onderzoek naar de gevolgen voor de prijzen van landbouwgrond en de particuliere woningen;

8. Veiligheid:
Aparte paragraaf vliegtuigongeval in het Rampenplan Gooi- & Vechtstreek;

9. Het snelverkeer op de A1:
Volgen en actie nemen t.a.v. plannen infrastructuur A1 ter hoogte van Gooise Meren en van de lokale verkeerafwikkeling binnen onze gemeente;

10. Voorlichting aan de inwoners:
Periodieke voorlichting gemeente over waar informatie over het vlieg- en snelwegverkeer te krijgen is en waar klachten kunnen worden ingediend.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Peter de Boer