WHO richtlijnen en cumulatie van geluid

Woensdag 10 juni 2020

Geachte leden van het ORS Regioforum,

Bij deze wil ik u graag informeren over twee actuele ontwikkelingen ten aanzien van vliegtuiggeluid.

 Op 18 oktober 2018 heeft de WHO richtlijnen gepubliceerd over omgevingslawaai. Deze richtlijnen gaan over meerdere geluidbronnen, waaronder luchtvaart. Ter uitvoering van de motie Schonis heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van IenW onderzocht hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige (inter)nationale wet- en regelgeving en naar de mogelijkheden om het WHO-rapport te gebruiken ter versterking van het (inter)nationaal beleid en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Nederlandse situatie. Afgelopen vrijdag is het adviesrapport van RIVM naar de Tweede Kamer gestuurd met een korte beleidsreactie.

U vindt het adviesrapport en kamerbrief via de volgende link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z10258&did=2020D22242. Een directe link naar het rapport vindt u hier.

Wij realiseren ons dat vanuit de ORS vragen zijn gesteld over de WHO richtlijnen, specifiek in relatie tot het kader hinderbeperking. Die vragen worden in de kamerbrief en het rapport nog niet beantwoord. Deze vragen hebben onze aandacht. Wij zullen hier zo spoedig mogelijk op terugkomen.

 Onder de Omgevingswet wordt in het zogenaamde ‘Aanvullingsspoor geluid’ aanvullende wet- en regelgeving ontwikkeld met als belangrijk doel het beheersen van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Hoewel luchtvaartwetgeving hierin in principe niet wordt meegenomen, raken bepaalde regels ook aan luchtvaartgeluid. Dit doet zich specifiek voor bij regels voor cumulatie van geluid. In het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is bepaald dat bij het toelaten van nieuwe geluidgevoelige gebouwen boven de standaardwaarde, de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid moet worden beoordeeld. Hiertoe is in de Aanvullingsregeling geluid een geactualiseerd rekenvoorschrift voor de hindergewogen cumulatie opgenomen. Het systeem verandert daarbij niet wezenlijk ten opzichte van dat onder de huidige Wet geluidhinder en Wet milieubeheer, en uitgewerkt in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, maar er vindt wel een actualisatie van de dosis-effect relatie plaats naar de huidige in luchtvaartbeleid gebruikte curve (Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol 2002).

Met ingang van 8 juni ligt de Aanvullingsregeling geluid, waarin het geactualiseerde rekenvoorschrift is opgenomen, ter consultatie voor. Een ieder kan tot en met 20 juli 2020 zienswijzen op deze regeling indienen via www.internetconsultatie.nl/aanvullingsregeling_geluid_omgevingswet. De specifieke regels over cumulatie van geluid kunt u via deze site vinden in artikel 3.7 (blz. 11-12 van de concept-regeling, deel 1) en in de toelichting (blz. 12-15 en 28 van de ontwerp-toelichting, deel 4). In het voorafgaande Aanvullingsbesluit geluid – waarover al eerder consultatie heeft plaatsgevonden – is het relevante artikel en de bijbehorende toelichting over cumulatie te vinden via deze link: https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/documenten/publicaties/2020/04/14/voorjaarsversie-aanvullingsbesluit-geluid-omgevingswet (artikel 3.36 op blz. 8 en de artikelsgewijze toelichting op blz. 213-215).

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande onderwerpen of behoefte heeft aan een nadere mondelinge toelichting, dan kunt u contact opnemen met Dianne Teunissen (dianne.teunissen@minienw.nl en 06-11471813 of Maarten van der Niet (maarten.vander.niet@minienw.nl en 06-29393848).

Met vriendelijke groet,
Dianne Teunissen
Senior beleidsmedewerker luchtvaart

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer