Kort verslag Regioforum minus BRS 24 juni 2022

Maandag 27 juni 2022

Op vrijdag 24 juni heeft het Regioforum minus BRS vergaderd. Deze vergadering kon weer fysiek plaatsvinden.

Allereerst stonden de ingekomen stukken, de informatiesessies in 2022, de quickscan Zuidoosthoek, de Kwartaalrapportage SOORS Q1 2022 en de Kwartaalmonitor Schiphol Q2 gebruiksjaar 2022 op de agenda.

Daarna is gesproken over de stand van zaken over de transitie van de ORS naar MRS en Omgevingshuis. Dhr. Abels heeft een toelichting gegeven op het besluitvormingsproces ten aanzien van het rapport ‘Van ORS naar MRS en Omgevingshuis’. Aanvullend heeft dhr. Mouter van Populytics een presentatie gegeven over de resultaten van de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE).

In het kader van de voortgang van de programmatische aanpakken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat presentaties gegeven over de programmatische aanpakken (1) meten en berekenen vliegtuiggeluid en (2) geluid Schiphol.

Vervolgens is er gesproken over de stand van zaken rondom de ORS-werkgroepen. Op d.d. 8 juni 2022 heeft de minister een antwoordbrief gestuurd richting de ORS inzake het onderzoek langer volgen hartlijn en beperken verkort oplijnen + onderzoek aanpassing KUDAD-verstrekroute Aalsmeerbaan. Verder behoeft de werkgroep Uithoorn afstemming/besluitvorming van bestuurders uit de regio (interbestuurlijk overleg).

Tot slot is het verslag van het vorige Regioforum van 1 april 2022 vastgesteld en is besloten tot openbaarmaking. Het verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledig verslag van deze vergadering kunt u na vaststelling hier teruglezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer