Kort verslag Regioforum 2 oktober 2016

Vrijdag 2 oktober 2015

Op vrijdagochtend 2 oktober 2015 vond de derde vergadering van het Regioforum plaats. In het begin van de vergadering werd een korte terugkoppeling gegeven van de recente hoorzitting Luchtvaartnota en het Algemeen overleg luchtvaart in de Tweede Kamer. Zodra de verslagen van deze overleggen in de Kamer openbaar zijn, zullen deze aan dit nieuwsbericht worden toegevoegd.

Belangrijk bespreekpunt tijdens het Regioforum was het advies over de Gebruiksprognose 2016 van Schiphol. De Gebruiksprognose 2016 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016) en de hierbij optredende geluidbelasting in de omgeving. Het verwachte aantal vliegtuigbewegingen voor het komende gebruiksjaar bedraagt 465.200. Afgesproken is dat de toename van het aantal nachtvluchten onderwerp van bespreking zal zijn in het eerstvolgende College van Advies. Na de beantwoording van een aantal vragen en opmerkingen is het concept-advies over de gebruiksprognose met een kleine toevoeging aangenomen. Dit advies zal in oktober definitief worden uitgebracht.

Vervolgens is er kort gesproken over baanonderhoud en de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van gebruiksjaar 2015. Over baanonderhoud vindt 28 oktober 2015 een uitgebreide informatiebijeenkomst plaats voor de leden van de Omgevingsraad Schiphol.

Alle delegaties kijken uit naar de start van de taskforce stroomlijnen informatievoorziening. De insteek daarbij is niet om het informatie-aanbod uit te breiden, maar wel om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, wat kan leiden tot een efficiëntere en effectievere inzet van middelen.

Als laatste punt op de agenda kwam het rapport van RIVM over ultrafijnstof aan bod. De heer Wesseling van het RIVM verzorgde een presentatie. Begin 2016 komt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met een vervolgaanpak.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer