Kort verslag Regioforum 18 december 2015

Vrijdag 18 december 2015

Tijdens de laatste vergadering van het Regioforum in 2015 is vooral veel aandacht besteed aan onderzoek naar hinderbeperking. Het rapport Zuidoosthoek was meegestuurd ter informatie. Daarna volgde een presentatie over de quick-scan naar nieuwe voorstellen voor hinderbeperking. Het voorstel voor een wijziging in de uitvliegroutes voor de nacht van de Kaagbaan zal niet verder worden uitgewerkt vanwege de daaraan verbonden negatieve effecten voor de omgeving en de luchtvaartsector. Het nieuwe voorstel voor vaste naderingsroutes wordt eveneens niet verder uitgewerkt. Beide conclusies staan toegelicht in de notitie nieuwe voorstellen hinderbeperking.
De provincie Noord-Holland presenteerde vervolgens, mede namens de andere financiers, de aanpak voor de Tweede tranche van de Stichting Leefomgeving. Na deze eerste stap zal in 2016 nadere uitwerking volgen van de gekozen aanpak.
Schiphol gaf vervolgens een toelichting op het vierde kwartaalbericht NNHS.
De leden van het Regioforum hebben tot slot het jaarplan en de begroting 2016 behandeld.

Deel dit bericht

4 mei 2022

Online raadpleging over MRS en Omgevingshuis is gestart

Lees meer
19 april 2022

Definitieve goedkeuring Plan van Aanpak door minister

Lees meer