Advies Gebruiksprognose 2017

Dinsdag 1 november 2016

Op 31 oktober jl. heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het advies van de Omgevingsraad Schiphol over de Gebruiksprognose 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd. Het advies gaat over de vraag of “de informatievoorziening toereikend, transparant en inzichtelijk is ten aanzien van de verwachte lokale geluidbelasting voor het komend jaar en de vooruitblik voor ontwikkelingen in de komende jaren en of in voldoende mate is aangetoond dat het verkeer in het komende gebruiksjaar binnen de criteria voor gelijkwaardigheid en de regels kan worden afgehandeld”.

De Omgevingsraad Schiphol is van mening dat aan de eisen van toereikende, transparante en inzichtelijke informatie over de te verwachten geluidbelasting in de Gebruiksprognose 2017 is voldaan, met inachtneming van de thans voorgeschreven, en aan Schiphol ter beschikking staande, rekenmethodieken. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen om op basis van de voorgeschreven methodes alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breed publiek. Voorts is geconstateerd dat in de Gebruiksprognose 2017 is aangetoond dat in het gebruiksjaar 2017 aan de gelijkwaardigheidscriteria wordt voldaan.

Aanvullend vraagt de Omgevingsraad Schiphol in zijn advies aandacht voor de volgende drie punten:

– De in de Gebruiksprognose gesignaleerde ontwikkeling van het aantal nachtvluchten in verhouding tot de eerder tussen partijen gemaakte afspraken onderstreept de noodzaak dat partijen spoedig in het beraad over de middellange termijnontwikkeling tot afspraken komen.

– De bestuurders- en bewonersdelegaties en de Milieufederatie Noord-Holland vragen om een uitwerking van de regelgeving en het handhavingskader voor de volumeplafonds in combinatie met het selectiviteitsinstrumentarium, zodat die ingezet kunnen gaan worden nu Schiphol het punt van 90% van de capaciteitsgrens is gepasseerd.

– De Omgevingsraad Schiphol vraagt aandacht voor het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en hecht er aan dat de nieuwe Europese rekensystematiek spoedig wordt geïmplementeerd en dat Schiphol in de eerste daaropvolgende Gebruiksprognose deze geactualiseerde rekensystematiek toepast.

Klik hier voor het advies Gebruiksprognose 2017
Klik hier voor de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur aan de Tweede Kamer
Klik hier voor de Gebruiksprognose 2017

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer